Behandelingen

Behandelingen bij  beide praktijken  verlopen via onderstaand traject.
a. Aanmelding
b. Intake
c. Onderzoek
d. Behandeling en evaluatie
e. Beëindiging behandeling   IMG_0367 a. Aanmelding:
Nieuwe cliënten kunnen zich op twee manieren aanmelden:
– via deze site m.b.v. het aanmeldingsformulier.
(U kunt hierop klikken om naar het formulier te gaan).
– telefonisch:  0174-298564 (Wateringen) of 070-7615077 (Den Haag Zuid).
Voor beide manieren geldt dat we u vragen om een aantal gegevens door te geven. Wanneer u contact met ons heeft opgenomen wordt er (vaak) een afspraak
gemaakt voor een intake-gesprek.

b. Intake-gesprek:
We vragen u om bij het eerste gesprek het volgende mee te brengen:
– een geldige verzekeringspas van uw zorgverzekeraar.
– een geldig identiteitsdocument (ID-kaart, paspoort, rijbewijs).
– een verwijsbrief van een (huis)arts of specialist.
Het doel van het intakegesprek is om de klacht te verkennen en te beoordelen of wij
u bij het probleem kunnen helpen. Tevens wordt er besproken of er nader onderzoek
gaat plaatsvinden.
DTL: Vanaf januari 2012 is de praktijk Direct Toegankelijk. De logopedisten, van onze praktijk, hebben de bevoegdheid om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist
te behandelen. Dit is echter afhankelijk van regels van uw zorgverzekeraar. Tijdens
een screening van 10 minuten wordt er dan gekeken of er sprake is van ‘rode vlaggen’ (eventuele bijkomende problemen). De logopedist bespreekt de uitkomst
van deze screening met u en geeft vervolgens aan wat de vervolgstappen zijn.

c. Onderzoek:
Na het intakegesprek of de screening wordt er nader onderzoek gedaan met behulp van diverse testen, toetsen of (spel) observaties. De testresultaten worden met u besproken
en daarna wordt er, indien nodig, een behandelplan met behandeldoelen opgesteld.

d. Behandeling en evaluatie:
Het handelingsplan wordt in een behandelovereenkomst vastgelegd waarna er gestart wordt met de behandelingen. Indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven vindt
er ook overleg plaats, over de testresultaten, met andere betrokkenen (leerkracht,
intern begeleider, consultatiebureau-/ jeugd-/ huisarts, etc.). De behandelingen worden met regelmaat met u en eventuele andere betrokkenen geëvalueerd en, indien nodig, wordt het handelingsplan bijgesteld.
Tijdsduur per sessie:
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten en wordt, meestal, 1x per week gegeven.
Aantal sessies:
Het aantal behandelingen dat nodig is om de klacht te verhelpen is van te voren niet precies aan te geven. Na een aantal behandelingen kan hier vaak al wel iets meer over verteld worden, maar blijft een schatting omdat het benodigde aantal behandelingen
van diverse factoren afhankelijk is.

e. Beëindiging behandeling:
Door o.a. een herhaalde test-afname of (spel) observatie kan worden bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Wanneer dit het geval is, kan de logopedische behandeling worden afgesloten.
Een behandeltraject wordt afgesloten met het schrijven van een eindverslag waarvan de inhoud eerst met u besproken wordt. Hierna vindt, met uw toestemming, verspreiding plaats naar de verwijzer en andere betrokkenen.
Wanneer het dossier gesloten wordt, krijgt u een enquête via de e-mail toegestuurd
(PREM vragenlijst: Patient Reported Experience Measure) waarin naar uw bevindingen aangaande de logopedische begeleiding gevraagd wordt.

Samenwerking:
Er vindt regelmatig overleg plaats met ouders, partner of andere betrokkenen over de voortgang van de behandelingen omdat wij denken dat dit van groot belang is om de logopedische doelstellingen te kunnen behalen. Met scholen zijn afspraken gemaakt om op vaste tijdstippen gedurende het schooljaar te overleggen, maar tussendoor is er, indien nodig, ook contact of zijn we bij vergaderingen aanwezig.

Aan huis behandeling:
Wanneer iemand niet in staat is om de praktijk te bezoeken dan is het mogelijk dat er,
met toestemming van uw arts, thuis of in de instelling behandeld wordt.

Vergoeding:
Voor cliënten tot en met 18 jaar wordt logopedie vergoed vanuit de basisverzekering:
hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Voor cliënten ouder dan 18 jaar geldt dat zij ook voor vergoeding in aanmerking komen, maar dat er eerst een beroep op het ‘eigen risico’ gedaan wordt. Wanneer het eigen risico is verbruikt, worden er geen extra kosten bij u in rekening gebracht.
Leest u eventueel hiervoor de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis goed door. IMG_0379